Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Prevádzkovateľ – CA

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.modratours.com je Martina Klúčiková – cestovná agentúra Modra Tours, so sídlom  Komenského 11, 900 01 Modra, IČO: 5169666, DIČ: 1022813880. Živnostenský list vydal Okresný úrad Pezinok OU-PK-OZP-2018/005017-2. Cestovná agentúra (ďalej len CA) nemá kamennú predajňu a  objednávanie ponúkaných služieb prebieha elektronicky – cez rezervačný formulár, prostredníctvom e-mailu info@modratours.com, cez messenger alebo telefonicky na číslo 0903/50 51 52.

II. Objednávateľ – Zákazník

Objednávkový formulár môže vyplniť alebo služby CA môže objednať len osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá k právnym úkonom.

III. Objednávka  služieb

Ponuka služieb CA je uvedená na internetovej stránke Modra Tours. Objednávka sa považuje za prijatú po potvrdení Cestovnou agentúrou buď odpovedným mailom alebo telefonicky. Objednávateľ je súčasne oboznámený s platobnými podmienkami za objednané služby. Objednávateľ má právo na ochranu osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré CA od objednávateľa požaduje z dôvodu realizácie objednaných služieb. Týmito údajmi sú meno a priezvisko objednávateľa, jeho telefonický kontakt, fakturačná a e-mailová adresa.

IV. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi CA a objednávateľom vzniká v momente pripísania platby za objednanú službu na účet CA zo strany objednávateľa. Objednávateľ zaplatí platbu za  celkový počet osôb, ktoré sú uvedené v objednávkovom formulári alebo v e-mailovej objednávke.

V. Hromadné podujatia

Hromadné podujatia, ktoré sú avízované na stránke www.modratours.com alebo facebooku cestovnej agentúry, sa zrealizujú za minimálneho počtu účastníkov v počte 5. Účastníci o realizácií sú informovaní priebežne. V prípade zrušenia z dôvodu nedostatočného počtu sa cestovná agentúra zaväzuje už prijatú platby bezodkladne vrátiť na účet objednávateľa.

VI. Platobné podmienky a ceny storno poplatky

Ceny poskytovaných služieb sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CA a objednávateľom a sú uvedené na internetovej stránke CA alebo dohodnuté individuálne písomne alebo telefonicky. Objednávateľ má právo stornovať objednané služby písomnou formou za nasledovných storno podmienok:

– zrušenie objednávky 2 dni a menej pred dodaním služieb: 100 % storno poplatok,
– zrušenie objednávky 3 až 7 dni pred dodaním služieb: 75 % storno poplatok,
– zrušenie objednávky 8 až 14 dní pred dodaním služieb: 50 % storno poplatok,
– zrušenie objednávky 15 až 30 dní pred dodaním služieb: 25 % storno poplatok.

VII. Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo na poskytnutie služieb v plnom rozsahu, ktoré si objednal cestovne agentúre a za ktoré uhradil zmluvnú cenu. Objednávateľ má právo stornovať objednávku pred termínom realizácie služieb za platných storno poplatkov uvedených vyššie. Objednávateľ má právo reklamovať nedostatky služieb a trvať na vybavení reklamácie v súlade s článkom VII. týchto Obchodných podmienok.

VIII. Práva a povinnosti CA

CA má právo požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty (stornopoplatku), ak na ňu CA vznikol nárok podľa článku VI. Obchodných podmienok. CA má právo vylúčiť zo svojich služieb -prehliadok, túr, výletov a degustácií osoby, ktoré svojim správaním ohrozujú bezpečnosť ostatných účastníkov, sú pod vplyvom omamných látok, poškodzujú cudzí majetok, či inak porušujú zákony Slovenskej republiky.

IX. Reklamácie a zodpovednosť za škody

V prípade, že objednávateľovi nie sú poskytnuté služby tak, ako bolo dohodnuté v objednávke, vzniká mu právo na kompenzáciu poskytovaných služieb  v zmysle zákona 170/2018 Z .z. a príslušných právnych predpisov.

X. Poistenie insolventnosti

V súlade so Zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov CA nie je povinná mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku. V prípade predaja produktov iných cestovných kancelárií je poistená proti úpadku usporiadateľská cestovná kancelária.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre všetkých účastníkov a poberateľov služieb CA. Objednávateľ zaplatením služieb na účet CA potvrdzuje, že podmienkam porozumel a že s nimi súhlasí.

Pre prípadné obchodné spory je príslušný Okresný súd Pezinok.

Modra, 6.7.2020