Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust.  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation, ďalej len GDPR) spracuvávame Vaše osobné údaje nasledovne:

Dôvody a tipy spracovania údajov

Spracúvame osobné údaje, ktoré poskytujete pri objednávaní našich služieb alebo pri objednávaní newslettru podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame sú Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Za účelom uzatvorenia Zmluvy podľa Nariadenia spracovávame: názov spoločnosti, meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČO DPH, peňažný ústav, číslo účtu, e-mail, telefónne číslo, meno a priezvisko objednávateľa.

S dodávateľmi a sprostredkovateľmi máme uzavretú zmluvu o spracovávaní osobných údajov, ktorá zaručuje, že budú s týmito údajmi nakladať zákonným spôsobom.

Poskytovanie osobných údajom tretím stranám

Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám ani ich iným spôsobom poskytovať na komerčné účely.

Cookies

Na našich webových stránkach používame cookies. Cookies zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku, odkiaľ prichádzajú alebo prehliadajú našu stránku. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša identita.

Google Analytics

Naša webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou, ktorú poskytuje poskytovateľ tretej strany Google, Inc (“Google”). Služba Google Analytics slúži na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu.

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

– právo na opravu (§ 22 Zákona),

– právo na vymazanie (§ 23 Zákona),

– právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),

– právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),

– právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),

  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

 

V prípade využitia týchto práv otázok a nejasností nás kontaktujte na adrese info@modratours.com

Martina Klúčiková, Modra Tours